Woensdag 27 oktober

De IenW Datadagen vinden plaats op 25, 26 en 27 oktober. Ieder dag kun je tussen 13.30 en 17.00 uur deelnemen aan verschillende online deelsessies. Bekijk hieronder de deelsessies van maandag of kijk welke sessies er worden aangeboden op maandag 25 oktober en dinsdag 26 oktober.

Publieke waarden of publiek conflict: democratische grondslagen voor een slimme stad

Liesbeth van Zoonen

Academisch directeur van het Center for Bold Cities van de EUR 

over hoe digitale technologieën publieke waarden niet mogen schaden en het publieke belang moeten dienen.

EU Green Deal en Digitalisering “Inspelen in op de Europese Green Deal om kansen te verzilveren”

Eric Boessenkool

Rijkswaterstaat

Ons (beleids) kader is Europees :

  • EU Klimaatneutraal in 2050
  • 55% CO2-reductie in 2030
  • Klimaatadaptatie strategie
  • Wetgeving op water, vaarwegen, inkoop en circulaire economie
  • Digitalisatie Transitie

RWS Bureau Brussel werkt aan het optimaal matchen van de Europees ambities met die van de eigen organisatie. Kansen worden verzilverd door mate van het samenwerken in Europese projecten waarbij nieuwe kennis wordt gedeeld en innovatie ontwikkelt en geïmplementeerd in de eigen Europese omgeving en hierdoor pakken wij samen de gedeelde uitdagingen op Europees niveau.

De Impact van EU samenwerking leidt tot:

  • Invloed op beleidseffect : uitvoerbaarheid agenderen met meer Partners op EU niveau leidt tot co-eigenaarschap van wetgeving
  • De combinatie van geld, kennis/innovatie, invloed op regelgeving en (internationaal) netwerk staan centraal in de afweging

Hoe kun je verantwoord data verzamelen in de stad?

Coen Bergman

Gemeente Amsterdam 

Vanuit een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam en het AMS Institute is het Responsible Sensing Lab opgericht. In dit lab wordt gekeken naar de vraag hoe we verantwoord data kunnen verzamelen in de stad. In deze sessie wordt op basis van praktische voorbeelden uitgelegd wat de dilemma’s zijn bij dit vraagstuk en gaan we in discussie over hoe je systemen kunt ontwikkelen die naast efficiënt en effectief ook andere waarden met zich meedragen zoals bijvoorbeeld autonomie, transparantie, en privacy.

De kansen van Digital Twins

Jaap Bakker en Jan Bruijn

RWS, Geonovum

(1) Basisvoorziening voor digital twinning: een visie (Jaap Bakker)

Binnen Rijkswaterstaat lopen vele verschillende pilot-toepassingen voor digital twins. Deze zijn allemaal heel verschillend. Duidelijk is, dat Rijkswaterstaat hier niet uniek in is. Ieder vakgebied bedenkt zijn eigen digital-twin toepassing. Grote uitdaging is, om al deze toepassingen samen elkaar te laten versterken. Hoe doe je dat?

(2) Samen werken aan de nationale Digitale Tweeling. (Jan Bruijn)

Geonovum heeft op verzoek van het GI-Beraad een voorstel ontwikkeld voor de ontwikkeling van een nationale Digitale Tweeling voor de fysieke leefomgeving. Ik informeer graag iedereen over dit onderwerp en kom graag in gesprek met iedereen over het werken met digitale tweelingen.
De nationale digitale tweeling maakt de potentie van deze technologie breed maatschappelijk toepasbaar, om zo draagvlak bij alle stakeholders te creëren voor ingrepen in de buitenruimte.

Hoe houden we de digitale stroomversnelling bij?

Thea Helmerhorst, Tessel Vercouteren en Chéréneffe Fleur

Rijkswaterstaat

De impact van Big Data op ons werk is groot. Het is belangrijk dat we als overheid meegaan in de digitale transitie! Maar hoe doe je dat? Wat zijn de risico’s en kansen? In deze sessie gaan we in op de impact van Big Data op ons en op ons werk.

Workshop: Hoe kun je in jouw werk de Europese digitale en datastrategie benutten?

Rike van Hattem, Edwin Biegel (IenW), Ton Zijlstra (Geonovum)

Er komt veel nieuwe Europese wetgeving aan t.a.v. digitalisering en data. Dat heeft rechtstreeks invloed op jouw werk, want beleidsdoelen als de Green Deal worden er direct door ondersteund. In de workshop koppelen we met elkaar onze eigen werkzaamheden aan de elementen in de Europese digitale en datastrategie, en identificeren we hoe jouw werk erdoor wordt versterkt.

De FAIR Principles als basis voor datadelen

Bert Meerman sr en Annick van Arkel

GFF, Purple Bear

Een duo presentatie over de FAIR Principes en de GO FAIR Foundation en een praktijkvoorbeeld ‘Samenwerken in de Ondergrond’.

KNMI Dataplatform: verhuizen, vernieuwen, versnellen

Wim Som de Cerff

KNMI 

In 2020 is het KNMI Datacentrum verhuist van fysieke servers naar de Cloud. Daarbij is gekozen voor een volledige nieuwe opzet. Toch is de data altijd blijven stromen naar onze afnemers. Hoe hebben we dit aangepakt? Wat ging goed en van welke fouten hebben we geleerd? Hoe denken onze gebruikers hierover? Wat zijn onze vervolgstappen? Dit en meer wordt in deze presentatie verteld door Wim Som de Cerff, Product Owner KNMI Dataplatform.

Samen Meten; meer weten?!: op zoek naar integrale monitoring van de leefomgeving

Henri de Ruiter

RIVM

De manier waarop we de leefomgeving meten verandert snel. Naast de referentiemetingen van bijvoorbeeld het RIVM, zien we steeds meer metingen met sensoren, door burgers, bedrijven en lokale overheden. Dit geeft, naast uitdagingen rondom de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de metingen, kansen op het gebied van big data en participatie. Hoe gaan we als (Rijks)overheid om met data van burgers en bedrijven? Hoe kunnen deze data helpen bij het beantwoorden van beleidsopgaven en de dialoog met maatschappelijke partners? In deze sessie verkennen we dit verder.

Wat is satellietdata; Satellietdata: een praktische toepassing

Kees Oude Lenferink en Hans van Leeuwen

STOWA/SAT-WATER Programma & NL Space Office

Down2Earth WaterBeheren vanuit Space

Doel is bewustzijn te creëren van de (on)mogelijkheden van de ontwikkelingen in de praktijk als het gaat om gebruik van satelliet observaties ter ondersteuning van het waterbeheer en -beleid. Vanuit de Europese en NLse overheid zijn randvoorwaarden geschapen waardoor waterbeheerders hun bestaande kennis met innovaties in de praktijk kunnen combineren. Daarnaast is het van belang dat vanuit de landelijke en regionale behoeften tav waterbeheer sturing in de informatie keten ontwikkeling en implementatie plaatsvindt. Praktische voorbeelden worden gepresenteerd vanuit de waterschapspraktijk door STOWA en NSO.

De volgende stap in datagedreven werken

Tim Faber

BZK

Samen met alle lagen van de overheid wordt gewerkt aan de Datastrategie voor Nederland. In deze presentatie worden de hoofdlijnen gepresenteerd en worden deelnemers uitgenodigd te reflecteren wat dit betekent voor hun organisatie.

Innovatiemarkt

Diverse Pitches

In deze sessie drie korte presentaties: 

(1) Gebruik de muis en leg een buis!
Gilbert Westdorp (RWS)

Vervoer via buisleidingen zorgt voor ongeveer 20% van het vervoer van goederen binnen Nederland. Dat is veel maar deze vervoersmodaliteit wordt nog belangrijker in de komende jaren onder andere door de energietransitie. Daarnaast heeft deze transportvorm ook een belangrijke rol in klimaatadaptatie en het beperken van files op onze wegen en vaarwegen. Data speelt hierbij een belangrijke rol; waar liggen de bestaande buizen, waar komen de nieuwe buizen, is een modal shift mogelijk en wat gebeurt er als er geen nieuwe buisleidingen komen…..?

(2) Fast en Reliable seismo-acoustic event characterization with deep-learning
Andrea Pagani (KNMI)

Detection and characterization of seismo-acoustic events are introduced and their importance. The goals achieved and results of the projects are explained with lesson learned. Some ideas for future work are proposed.

(3) Virtuele inspecties van overwegen
Marius Schaeffer (ILT)

In deze presentie vertelt Marius over hoe we 3D geo informatie gaan gebruiken voor het toezicht op overwegen. Hiervoor is een model ontwikkeld om zichtlijnen bij overwegen te beoordelen. Het model en de resultaten zullen gepresenteerd worden aan de hand van mooie (3D) visualisaties. Dit is voor de ILT een nieuwe manier van werken, waarbij de inspectie die normaal buiten op locatie wordt uitgevoerd, nu ook van achter een computer kan worden gedaan.

Gijs van Schouwenburg in gesprek met

Jan Bert Dijkstra, Brigitte Gijsbers en Myriam van Rooij

Reflectie door gesprekleider Gijs van Schouwenburg met twee gasten op de onderwerpen die gedurende de dag behandeld zijn. Dagelijks kiezen gespreksleider en gasten een aantal pareltjes uit het programma die het belang van dataficering en digitalisering binnen IenW ondersteunen. Centraal staat de doorvertaling van de ambities in concrete acties van nu en mogelijkheden voor morgen.

Jan Bert Dijkstra is directeur Mobiliteit & Gebieden bij DG Mobiliteit en tevens lid van de IV-raad van IenW. Binnen DGMO is Jan Bert betrokken bij de ontwikkelingen rond Smart Mobility.

Brigitte Gijsbers is plaatsvervangend DG Luchtvaart en Maritiem en tevens lid van de IV-raad van IenW. Binnen DGLM is Brigitte betrokken bij o.m. de ontwikkeling van de digitale transportstrategie.

Myriam van Rooij, is directeur en CIO bij het KNMI en lid van de IV-raad van IenW. Zij is vanuit haar functie ook betrokken bij de IenW brede SPP (strategische personeelsplanning) opgave rond de impact van technologie op het werk.

Gijs van Schouwenburg is programmamanager van het IenW brede veranderprogramma Anders Omgaan met Data dat vooral als doel heeft en had om IenW zich bewust te laten worden van het belang van dataficiering en digitalisering voor de maatschappij. Dat IenW daarom kennis moet opdoen van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van data-innovatie, de mogelijke gevolgen daarvan voor IenW en de technische mogelijkheden van data-innovatie en toepassingen daarvan binnen IenW in beeld moet brengen en haar handelen daarop moet afstemmen.